Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Informácie o spracovaní osobných údajov

Účel dokumentu

 Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie o spracovaní Vašich osobných údajov v rozsahu stanovenom v čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR" alebo "nariadenie").

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Butterfly Destiny s.r.o., so sídlom Černotín 35, PSČ 334 01, Dnešice, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedeným u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, zložka 261419 (ďalej len "správca ").
Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: Butterfly Destiny s.r.o., Černotín 35, PSČ 334 01, Dnešice, Česká republika, adresa elektronickej pošty podpora@butterflydestiny.cz, telefón +420791912765.

Právny základ spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi Vami a správcom, tj. predovšetkým poskytovanie služieb  zábavného a zoznamovacieho portálu či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy. Tento účel zahŕňa aj evidenciu v databáze klientov správcu.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a počas ďalších troch rokov, ak sa bude jednať o osobné údaje potrebné na uplatnenie práv a oprávnených záujmov správcu (typicky Vaše kontaktné údaje a údaje preukazujúce uzatvorenie zmluvy so správcom) , a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú orgány zaisťujúce správu a prevádzku webových stránok správcu a iné osoby podieľajúce sa na dodanie služby či realizáciu platieb na základe uzatvorenej zmluvy.
Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Správca nebude predávať, nakupovať, poskytovať, vymieňať ani iným spôsobom prezradzovať údaje o účte alebo transakciách držiteľa karty ani jeho osobné údaje nikomu, s výnimkou kartových spoločností VISA / Mastercard atď., v reakcii na platné štátne požiadavky subjektom zaisťujúcich správu a prevádzku webových stránok alebo nabývateľovi, v prípade prevodu časti alebo celej spoločnosti.

Práva subjektov údajov

Za podmienok uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

požiadať správcu o prístup k Vašim osobným údajom spracovávaným správcom,
požiadať o kópiu týchto osobných údajov,
požiadať o opravu nepresných osobných údajov,
požiadať o vymazanie osobných údajov spracovávaných správcom, ak už nie sú potrebné pre poskytnutý účel, alebo ak sú správcom spracovávané protiprávne,
požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov v prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR,
na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.
Pokiaľ by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované GDPR, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel .: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz//.
Poskytnutie Vašich osobných údajov správcovi na uvedený účel je zmluvným požiadavkom a záleží teda iba na Vašom rozhodnutí, či správcovi osobné údaje pre takéto účely poskytnete. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie aspoň základných Vašich osobných údajov (najmä kontaktné údaje, identifikačné údaje a prihlasovacie údaje) je však nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia týchto Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu splniť.

Bližšie informácie o právach subjektov údajov

Vaše zhora v čl. 7. vymenované práva majú nasledujúci obsah
Právo na prístup k osobným údajom.
Máte právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k zákonom stanoveným informáciám. Správca Vám v takom prípade poskytne kópiu spracovaných osobných údajov. Za ďalšie kópie obstarávané na Vašu žiadosť môže správca účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.
Právo na opravu.
Máte právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlasenia.
Právo na výmaz ( "právo byť zabudnutý").
Máte právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a správca má povinnosť Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný niektorý z dôvodov ustanovených GDPR. Vaše právo sa však nepovoľuje, ak je spracovanie Vašich osobných údajov potrebné na splnenie právnej povinnosti správcu, pre účely archivácie vo verejnom záujme, na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov a v ďalších prípadoch stanovených GDPR.
Právo na obmedzenie spracovania.
Máte právo na to, aby správca obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, najmä pokiaľ popierate presnosť osobných údajov, ak ste vzniesol/a námietku proti spracovaniu a v ďalších prípadoch stanovených GDPR.
Právo na prenositeľnosť údajov.
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytol/a správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, a to v prípade, že spracovanie je založené na Vašom súhlasu a vykonáva sa automatizovane. Pri výkone tohto svojho práva môžete požiadať, aby Vaše osobné údaje boli správcom odovzdané priamo druhému správcovi, ak je to technicky možné.

Záverečné ustanovenie

Táto informácia je platná a účinná ku dňu 25.5.2018. Aktuálne znenie tejto informácie je zverejnené na webových stránkach správcu https://spoznajmesa.sk/ a súčasne je dostupná v sídle správcu.


V Prahe dňa 25.5.2018

Lifestyle
Magazín nielen o zoznamovaní

Rozlúčka so slobodou

Rozlúčka so slobodou
25.09.2023 Prípravy na svadbu v mnohých prípadoch počítajú aj s rozlúčkou so slobodou. Ako taká rozlúčka vyzerá a čo "obnáša" sa dočítate v… čítajte viac
Dá sa ovplyvniť pohlavie dieťaťa?

Dá sa ovplyvniť pohlavie dieťaťa?

10.09.2023 To je otázka. Jedna skupina ľudí si myslí, že áno, druhá nie. Existuje ale niečo, čo spoľahlivo… čítajte viac
Ako spať lepšie? Zacvičte si!

Ako spať lepšie? Zacvičte si!

03.09.2023 Spánok je pre naše telo životne dôležitý. Skúste pár dní nespať a vaše telo skolabuje. A vzhľadom k… čítajte viac
Aké problémy môže spôsobiť úzkosť vo vzťahu?

Aké problémy môže spôsobiť úzkosť vo vzťahu?

27.08.2023 Existuje veľa informácií o tom, ako vás úzkosť fyzicky a emocionálne ovplyvňuje. Ale ako ovplyvňuje… čítajte viac