Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Všeobecné provízne obchodné podmienky

K uzavretiu tejto zmluvy vám musí byť najmenej 18 rokov alebo viac, podľa toho, či sa na vás vzťahujú zákony inej krajiny, kde sa dospelým stávate v neskoršom veku. Prosím čítajte tieto podmienky provízneho programu veľmi pozorne. Tieto podmienky určujú záväzné vzťahy medzi vami a firmou Butterfly Destiny s.r.o., IČO 052 98 130 (ďalej len "prevádzkovateľ"). Vaša účasť v províznom programe je na uvážení zástupcov prevádzkovateľa a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vašu účasť v programe alebo ukončiť kedykoľvek vašu účasť v programe. Vzájomné záväzky podľa týchto podmienok tým nebudú dotknuté.

Zaškrtnutím "Súhlasím so všeobecnými províznymi obchodnými podmienkami" pri registrácii potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli tejto dohode a súhlasíte s jej podmienkami. Táto dohoda predstavuje záväznú dohodu, ktorá upravuje vašu účasť v províznom programe prevádzkovateľa. Pokiaľ je uvedené v tejto dohode "my", "náš" alebo "naša" rozumie sa tým spoločnosť Butterfly Destiny s.r.o., ak bude uvedené v tejto dohode "Partner", "Provízny partner", "Vy" alebo "Váš", tak sa tým rozumie osoba alebo subjekt, ktorý vstupuje do tejto dohody provízneho programu.

Provízny program umožňuje odkazovať internetovú prevádzku na naše stránky pomocou špeciálneho odkazu. Ak na základe tejto prevádzky dôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi návštevníkom a nami, bude províznemu partnerovi vyplatená provízia, ktorá sa vypočíta percentuálnou sadzbou v závislosti na zvolenom type provízneho programu.

Prijatím Podmienok tejto zmluvy súhlasíte, že ste dosiahli minimálny vek 18 rokov alebo viac, ak sa na vás vzťahujú zákony inej krajiny, kde sa stávate dospelým v neskoršom veku. Na tejto stránke bude vždy zobrazené, kedy bola dohoda naposledy aktualizovaná a vaše ďalšie účasť v províznom programe po takejto zmene, bude považovaná za súhlas s týmito zmenami. Túto stránku sledujte teda pravidelne, aby ste sa zoznámili s aktuálnou verziou týchto podmienok.

Definície pojmov

Reklama - tým sa rozumie bannery, tlačidlá, odkazy, zdrojové kódy alebo HTML kódy, obrázky alebo iné podobné materiály nami poskytnuté.

Vrátenie transakcie - rozumie sa ním vrátenie akýchkoľvek prostriedkov osobe, ktoré boli odpočítané.

ID - rozumie sa ním jedinečné identifikačné číslo spojené s konkrétnym províznym účtom.

Účet

Ak sa budete chcieť podieľať na našom proviznom programu, tak si u nás budete musieť vytvoriť účet. Pri vytváraní svojho účtu potvrdzujete, že všetky informácie, ktoré poskytujete, sú úplné a presné. Súhlasíte s tým, že budete aktualizovať pravidelne tieto informácie podľa potreby a že nebudete používať účet inej osoby bez jej predchádzajúceho povolenia. Ste zodpovední za obmedzenie prístupu k účtu a hesle a súhlasíte s tým, že prijímate všetku zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa vyskytujú v rámci vášho účtu alebo hesla. Ak zriaďujete účet za právnickú osobu, súhlasíte, že máte právomoc konať za túto právnickú osobu v tejto veci.

Zodpovednosť za partnerský obsah

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah vašich stránok. Budete výhradne zodpovedný za vývoj, prevádzku, údržbu a všetky materiály a obsah, ktorý sa zobrazí na vašom webe. Ručíte, že sú vami prevádzkované stránky v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi. Vyhradzujeme si právo sledovať všetky umiestnenia odkazu s vaším ID, či neporušuje platné právo a predpisy. Avšak to nie je našou povinnosťou a nenesieme za to žiadnu zodpovednosť. Ak zistíme, že návštevnosť cez váš odkaz pochádza zo stránok, ktoré obsahujú detskú pornografiu, sodomiu, znásilnenia alebo akýkoľvek iný typ obscénnych alebo protiprávnych materiálov, bude váš účet okamžite zmazaný a všetky nevyplatené platby okamžite prepadnú. V rámci nášho šetrenia odovzdáme podnet polícii a poskytneme všetku súčinnosť pri šetrení vašich aktivít, vrátane poskytnutia informácií z vášho účtu.Tie isté následky bude mať tiež návštevnosť získaná pomocou spamovania, takže pomocou rozosielania nevyžiadaných hromadných e-mailov a iných spamovacích metód. Rovnaké závery vykonáme, ak zistíme, že porušujete niektoré z našich podmienok ochrany súkromia, podmienok použitia, obchodných podmienok alebo sa pokúšate o akúkoľvek formu spywaru, adweru, spoofing, phisingu alebo porušujete podmienky služby. Vaše stránky a obsah musí byť celú dobu používania v súlade so zákonom 18 USC oddielom 2257.

Odkazy a reklamné prvky

Nami dodané reklamné prvky môžu byť použité len na propagáciu našich stránok a prenechávame vám k nim iba dočasnú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu, ktorú môžeme kedykoľvek odvolať. Táto licencia je vždy automaticky ukončená po skončení platnosti tejto dohody. Špeciálny odkaz s vaším ID môže byť použitý samostatne alebo spoločne s našimi reklamnými prvkami, ktoré vám na propagáciu poskytujeme. Nebudeme mať žiadnu povinnosť platiť vám províziu, ak nebude prvok v správnom formáte a my tak nebudeme môcť zistiť, že prišiel zákazník od vás.

Administrácia

Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť primerané kroky na kontrolu a prehľadov online, ktoré môžete sledovať po prihlásení k vášmu účtu. Kroky sú aktualizované na dennej báze, ale nie v reálnom čase s prihliadnutím na nedokončené transakcie, vrátenie transakcií apod.

Provízie

Provízie sú stanovené percentuálnou časťou na platbe zákazníka.

Provízie sú nasledovné:

40% z prvej platby zákazníka - získavate jednorázovo 40% zo sumy, ktorú zaplatil zákazník pri svojej prvej platbe. Táto suma je jednorazová a ďalej už žiadnu províziu zo zákazníka nedostávate.

20% z každej platby zákazníka - získavate po celú dobu členstva zákazníka 20% z jeho každej platby. Akonáhle zákazník preruší členstvo, končí aj váš nárok na províziu.

Ak je z akéhokoľvek dôvodu zákazníkovi vrátená čiastka späť, tak sa Vám provízia odpočíta z vášho provízneho účtu. Províziu získavate z každého zákazníka, ktorý príde cez vaše stránky a zaplatí si u nás členstvo. Aby bol zákazník priradený pod váš účet, musí sa minimálne registrovať pri návšteve z vašich stránok. Akonáhle je zákazník takto registrovaný, tak je vám z jeho platby poprípade z platieb vyplatená provízia a už nezáleží, kedy vykonal platbu.

Platby

Minimálna výplata je 30 EUR. Platba je vykonaná 30 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola získaná provízia, a zostatok na účte dosiahol tejto čiastky. To znamená, ak bola získaná provízia v mesiaci máj a zostatok na účte tým dosiahol minimálnej hodnoty. Bude vám vyplatená platba na konci mesiaca jún. Pokiaľ čiastka na účte nedosiahne minimálnej hodnoty, bude čiastka na účte prevedená do ďalšieho mesiaca, než dosiahne minimálnej hodnoty.

Daňové povinnosti

Z vyplatenej čiastky niesú odpočítané žiadne daňové zrážky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za daňové povinnosti našich províznych partnerov.

Ukončenie dohody

Dohodu je možné ukončiť kedykoľvek po oznámení ukončení jednej strany druhej strane. Pokiaľ bola dohoda ukončená riadne a neboli splnené dôvody pre nevyplatenie provízie podľa tejto dohody, tak je vám vyplatený zbytok peňažnej čiastky na vašom účte. Pokiaľ je tento zbytok peňažnej čiastky menší než 100 Kč, prepadá čiastka nám za užívanie provízneho účtu.

Nezávislosť subjektov

Žiadna časť tejto dohody se nepovažuje za akékoľvek vytvorenie partnerstva, společného podniku, pracovného pomeru medzi stranami a podobných spojení. Nemáte žiadnu právomoc robiť ponuky alebo činiť akékoľvek prehlásenie naším menom. Z tejto dohody jasne vyplýva, že provízni partneri sú úplne nezávislí dodávatelia vo všetkých záležitostiach.

Zachovanie dôvernosti

Táto dohoda je dôverná a všetky zistenia a veci, ktoré ste sa dozvedeli, ako náš provízny partner je zakázané akokoľvek ďalej šíriť iným osobám. Pokiaľ by k tomu došlo a bola vám táto vina preukázaná, potom sa stanovuje pokuta 730 Eur  za každý taký prípad.

Prehlásenie

Súhlasíte, že ste si túto zmluvu prečítali včetne Ochrany súkromia a že rozumiete všetkému, čo je v týchto dokumentoch uvedené a súhlasíte s tým. Nesmiete predať, postúpiť či previesť ktorékoľvek zo svojích práv či povinností podľa tejto dohody bez našeho skoršieho písomného súhlasu. Naša firma môže práva a povinnosti z tejto dohody kedykoľvek postúpiť, predať alebo previesť bez skoršieho upozornenia alebo súhlasu.

Voľba práva

Táto zmluva sa riadi českými zákonmi. Prijatím tejto zmluvy súhlasíte, že všetky spory sa budú rozhodovať podľa českého práva.

Výklad podmienok

Provízne podmienky je treba vykladať ako celok a predložené členenie slúži len pre prehľadnosť. Pokiaľ sa stane, že bude niektoré z ustanovení týchto podmienok považované za nevymáhateľné podľa platného zákona, bude toto ustanovenie vylúčené z týchto podmienok, ale ostatné ustanovenia zostanú plne v platnosti, a bude možné je ďalej aplikovať.

Tieto Všeobecné provízne obchodné podmienky sú platné a učinné k 1.1.2014

Lifestyle
Magazín nielen o zoznamovaní

Miláčik, ukľudni sa a daj si čokoládu

Miláčik, ukľudni sa a daj si čokoládu
16.07.2024 Hostória čokolády má svojú temnú stránku. Je súčasťou najrôznejších druhov skladkostí, ale skvelá je sama o sebe. Je to… čítajte viac
Práca už nešľachtí...

Práca už nešľachtí...

10.07.2024 Máte pocit, že driete od rána do večera a už vám nejako dochádzajú sily? Tak to je asi niekde chyba… čítajte viac
Nie som tvoja slúžka

Nie som tvoja slúžka

23.06.2024 Je upratovanie hlavnou výsadou žien? Kedy je upratovanie ešte v norme normálnych práci, kedy už je… čítajte viac
Starajte sa o ne, prinesú vám sebavedomie

Starajte sa o ne, prinesú vám sebavedomie

16.06.2024 Tápete, ako a čím sa o svoje vlasy starať? Je lepšie inzenzivne ošetrenie alebo nemáme vlasy radšej… čítajte viac