Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Neplatenie alimentov od partnera predstavuje veľký problém

18.apríl 2019
Neplatenie alimentov od partnera predstavuje veľký problém

Nárok na výživné dieťaťa vychádza zo zákona o rodine. Výživné na dieťa možno po neplatiacom partnerovi vymáhať nie len cestou súdneho výkonu rozhodnutia, ale aj prostredníctvom súdneho exekutóra. Bráňte práva svojho dieťaťa.

Výživné, nazývané tiež alimenty, najčastejšie predstavujú peniaze, ktorými má rodič prispievať na potreby svojho dieťaťa, pokiaľ nie je schopné samé sa živiť. Alimenty sú tak emociálnou záležitosťou. Najmä pokiaľ je príjemca podpory tou istou osobou, ktorá zahájila rozvod ako prvá. A pokiaľ sú vaše príjmi vyššie než skoré príjmi, ktoré na vás po rozvode čakajú, budete chcieť premýšľať o tom, čo vás tento rozvod bude stáť. Maly by ste zvážiť, či vám to za to naozaj stojí. Keď manželstvo skončí, obvykle jedna strana bude potrebovať finančnú podporu od toho druhého. Je to zákonná povinnosť uskutočňovať tieto platby na podporu rozvoja dieťaťa.

Čo tak predmanželská zmluva?

Počuli ste už niekedy o predmanželskej zmluve? Dá sa v nej ošetriť v podstate úplne všetko. Zákon pripúšťa, aby zmluva o manželskom majetkovom režime bola uzatvorená už pred uzavretím manželstva, je k nej však nutná forma tzv. verejnej listiny, ktorú musia podpísať obaja.

Ako sa výživné stanovuje?

Rovnako ako u väčšiny otázok týkajúcich sa rozvodu sa vy a váš manžel alebo manželka musíte dohodnúť na výške a dĺžke trvania výživného. Pokiaľ sa nemôžete dohodnúť, súd vám stanoví podmienky. Bohužiaľ, mať rozhodnutie o tom, že budete celú záležitosť prejednávať na súde, znamená, že súd nakoniec naozaj bude, a vás to môže stáť veľa času a peňazí. Výška výživného sa stanovuje buď dohodou medzi partnermi alebo tarifom na základe zarobených príjmov. Podľa toho, komu je dieťa zverené, tak ten druhý platí. Keď je dieťa zverené do starostlivosti matky, platí otec a pokiaľ do starostlivosti otca, platí zase matka.

Očakávajte, že zaplatíte výživné

Skutočnosť, že musíte zaplatiť výživné vášmu bývalemu manželovi, neznamená, že ste zlý človek. Premýšľajte nad tým tak, že je to časť nákladov na vstup do manželstva, o ktorej ste si pravdepodobne mysleli, že bude trvať, až kým vás smrť nerozdelí, ale z dôvodov, ktoré ste nepredvídali, to tak nie je. Alimenty sú zákonom starším viac ako sto rokov a neexistuje žiadny náznak toho, že by súdy prestali vydávať rozhodnutia o výživnom na dobro. Ak sa chcete dozvedieť viac o zákonoch o výživnom, vyhľadajte si zákony o výživnom.

Pokiaľ očakávate výšku výživného

Otázka, či máte nárok na výživné, je obvykle vyriešená pohľadom na vašu schopnosť zarábať, čo nie je nutne to, čo zarobíte v dobe, kedy chodíte na súd, koľko zarobí váš manžel a aká bola vaša životná úroveň počas manželstva. Môžete byť tiež požiadaní, aby ste preukázali nejaké zmeny vo svojom živote a práci, napríklad s ohľadom na deti, ich výchovu a zázemie. Ak máte napríklad prácu na čiastočný úväzok, kde vám neplatia dobre, môžete byť požiadaní, aby ste sa pokúsili nájsť zamestnanie na plný úväzok v lepšie platenom obore.

Pokiaľ váš partner odmietne zaplatiť

Nakoniec, pokiaľ si zaistíte rozhodnutie na výživné, ale váš manžel odmietne vykonať požadované platby, podniknite okamžité právne kroky k vynúteniu príkazu prostredníctvom súdu. Pokiaľ by ste to nechali zájsť veľmi ďaleko a čiastka by narástla do výšky niekoľkých mesačných príjmov, mali by ste obrovký problém, aby ste čiastku vymohli. Najlepšie je všetko začať riešiť, keď sa nezaplatené alimenty dostanú do výšky maximálnej polky či jedného celého platu. Príkazy k úhrade mesačného výživného majú rovnakú platnosť ako akýkoľvek iný súdny príkaz, a pokiaľ sú náležite riešené, môžu byť vymáhané s veľmi reálnou možnosťou získania pravidelných platieb. V prípade potreby môže súd neochotného platiča potrestať inak. Neplatičom môže byť napríklad zabavený vodičský preukaz.

Výživné patří dětem, nikoliv partnerům, jak se někteří mylně domnívají

História výživného

Historický zákon neumožňoval rozvod, pokiaľ by jeden z manželov nemohol preukázať dôvody na rozvod, čo bola nevera, zneužívanie alebo nezlúčiteľné rozdiely. Pokiaľ by bola zistená chyba, potom by strana, ktorá nie je strojcom rozvodu, mohla použiť tieto dôvody k získaniu výživného. Napríklad, keby žena žiadala muža o rozvod a ona tvrdila, že on podvádzal ju a keby to mohla preukázať na súde, potom by súd mohol priznať výživné na základe iných ekonomických faktorov a zvýšiť túto čiastku kvôli mužovmu pochybeniu.

Zákony moderného výživného

Dnes takmer všetké štáty majú tzv. rozvodové zákony, čo znamená, že pokiaľ jedna strana chce rozvod, ide to bez ohľadu na dôvody oboch strán. S týmito zákonmi prišli zmeny, ako je výživné stanovené. U žiadneho z manželov neexistuje žiadna genderová výhoda. Záleží na tom, na ktorej strane je podporovaný partner a na ktorej hlavný živiteľ, ktorý je daný skutočnými manželskými rolami a zarobenou kapacitou každej strany.

Pri zvažovaní výživného sa súd bude zaoberať nasledujúcimi faktormi:

  • Príjmi oboch manželov
  • Ich životná úroveň počas manželstva
  • Či jeden z manželov podporil druhého počas svojho vzdelávania
  • Dĺžka manželstva
  • Vek, fyzická kondícia, emociálny stav a finančný stav bývalých manželov

Vady sú manželské pochybenia a môže to byť nevera, fyzické alebo sexuálne zneužívanie, emociálne zneužívanie alebo len čokoľvek, čo donútilo nezneužívajucého partnera, aby počas manželstva znášal nadmerné bremeno.

Vo väčšine štátov pochybenie jednou stranou ovplyvní alimenty dvoma spôsobmi. Keby teda napríklad žena podvádzala muža, mohla by získať nižšie výživné. Každý výpočet alimentov je vždy závislý na viacerých parametroch.

Zanedbanie povinnej výživy a neplatenie alimentov je trestné

Trestný čin zanedbania povinnej výživy patrí k najčastejším páchaným trestným činom všade vo svete. Pokiaľ dlh presiahne výšku polky platu, podajte na dlžníka trestné oznámenie. Načakajte na nič. Tento spôsob vymáhania peňazí je ale pomerne zdlhavý a niekedy aj neistý. Pokiaľ totiž dlžník prejaví tzv. účinnú ľútosť a uhradí napríklad len nepatrnú časť dlžnej čiastky, policia trestné stíhanie zastaví. Bohužiaľ to tak funguje. Zložité to je aj pokiaľ neplatiaci expartner pracuje v zahraničí. Väčšinou je potom vymáhanie a exekúcia zložitá, a ešte viac zdlhavá, pretože sa všetko musí riešiť s viacerými úradníkmi a príslušných úradov. A keď neplatiaci neodosiela svoj plat na slovenský účet, nie je mu na čo nastaviť exekúciu, pokiaľ zákon nezasiahne a obe štáty nezačnú spolupracovať.

Bývalý partner alebo partnerka odmietajú platiť súdom stanovené výživné na vaše spoločné deti? Bráňte záujmy svojho dieťaťa. Nechajte si poradiť na odborných miestach v Bratislave, TrnaveKošiciach alebo napríklad v Trenčíne.

[kač]

Zdieľajte tento článok na: