Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Krvavý mesiac

25.september 2015
Krvavý mesiac

Začínajú sa plniť Biblické proroctvá? Nielen podľa biblických proroctiev dôjde k veľkým zmenám, ktoré budú mať ďalekosiahly vplyv na dianie v celom súčasnom svete. Po štyroch zatmeniach Mesiaca sa dejú na planéte zakaždým významné udalosti súvisiace s mnohými zmenami. Akých zmien sa dočkáme v roku 2015 sa môžeme v tento okamih len dohadovať. Jedná sa o znamenie alebo o zhodu okolností?

Začínajú sa napĺňať proroctvá Biblie i mnohých prorokov? Dňa 08.04.2014 došlo k astrologickému úkazu zarovnaniu planét Marsu, Zeme a hviezdy Slnko, ktoré sa deje len raz za 778 dní. Počas 18 mesiacov budeme svedkami tzv.štyroch krvavých mesiacov. Tento úkaz trvá asi hodinu. Existujú mnohé proroctvá k týmto úkazom. Aj biblia obsahuje svoje varovanie. "Slnko sa ponorí do tmy a mesiac bude krvavý, než príde veľký a strašný deň," (Joel, 2:31). O týchto zatmeniach hovorí starozákonný prorok Joel, ktorého text adresovaný starozákonnému ľudu obsahuje tri krátke kapitoly, ktoré v pôvodnom (a teda aj súčasnom v hebrejskom texte Starého zákona verše 2:28-32) tvoria samostatnú kapitolu tretiu. O prorokovi Joelovi toho nie je príliš veľa známe. Isté sú iba opäť biblická slová, ktoré hovoria, že meno Joel znamená "Jahve je Boh". Je teda možné, že do prorokovho mena je zakódované samo Božie posolstvo: "Ešte je čas, bude však veľa bolesti."

Super spln

Mesiac bude 28.9.2015 v 4:50, len hodinu pred maximom zatmenia, väčší než zvyčajne. Neskôr v noci, v ranných hodinách 28. septembra 2015, Mesiac zmizne, dôjde k jeho zatmeniu, ktoré bude druhým fenoménom a zhruba o hodinu neskôr v 3:47 stredoeurópskeho času, budeme svedkovia unikátu.

Tetráda štyroch krvavých mesiacov, ktoré sú a budú ako astrologické úkazy viditeľné na nočnej oblohe, sa delia v dňoch 15.4.2014; 8.10.2014; 4.4.2015 a posledný krvavý mesiac bude možné uvidieť 28.9.2015. Tetráda je relatívne vzácny jav a znamená zatmenie mesiaca dvakrát, dva roky po sebe. Krvavý Mesiac je pojem občas používaný v prípade, keď Mesiac počas zatmenia zmení farbu do červeného odtieňa. Spôsobuje to slnečné žiarenie, ktoré sa lomí cez atmosféru Zeme. Vedecky povedané, krvavý mesiac je úplné zatmenie mesiaca. To nastane, keď sa mesiac dostane do tieňa zeme, takže slnečné lúče na neho priamo nedopadajú. Avšak v dôsledku zemskej atmosféry nejaké to svetlo na mesiac predsa len dopadne, a to mu dáva červenú farbu. V priebehu roku 2015 bolo viditeľné aj zatmenie Slnka, a to 20.3.2015 (úplné) a nasledovalo čiastočné zatmenie Slnka 13.9.2015.

O zatmení tzv. červených mesiacov sa možno dočítať aj z oficiálneho webu NASA. Všetky zatmenia mali a majú výborné predpoklady pre pozorovanie v celej Európe. Boli a budú dokonale viditeľná aj v Izraeli a práve Izraela sa toto zatmenie výrazne týkajú. Zatmenie Slnka a Mesiaca sa dejú, na tom nie je nič neobvyklé, ale práve v tomto prípade sa jedná o zvláštnosť z toho dôvodu, že všetky jednotlivé zatmenia sa kryli a kryjú s židovskými sviatkami:
15.4.2014 - Pesach
8.10.2014 - Sukot (Sviatok stánkov)
20.3.2015 – 1. nisan (začiatok židovského občianskeho kalendára a tiež jarná rovnodennosť)
  4.4.2015 - Pesach
13.9.2015 - Roš ha-šana (židovský nový rok, Sviatok trúbenia)
28.9.2015 - Sukot (Sviatok stánkov)

Pesach

Hebrejské slovo pesach znamená "prejsť", "preskočiť" (ušetriť). Pôvod tohto sviatku siaha do čias, kedy Izraelčania boli dlhé roky v otroctve Egypta. Boh ich skrze Mojžiša vyslobodzuje. Nešlo to však bez problémov, faraón nechce prepustiť ľud a tak Boh na Egypt zosiela postupne 10 rán. Tá posledná je najstrašnejšia. V noci pri poslednej rane Hospodin pobije všetkých prvorodených. Okrem tých, ktorí boli v domoch ktorích veraje boli potreté krvou baránka. Boh dopredu všetkých varoval a dal im tiež návod, ako sa zachrániť. Kto uveril, potrel veraje dverí, alebo sa ukryl k niekomu, kto ich potreté mal. Tak mohol byť každý zachránený. Tento príbeh je pomerne známy a nájdeme ho v Mojžišovej 12. kapitole. Jedná sa o zrejmý predobraz na zástupnú smrť Pána Ježiša Krista (baránka Božieho), ktorého krv môže pre večný život zachrániť každého, kto tomu uverí. Nekysnuté placky ako symbol židovského sviatku Pesach. Pesach ako židovský sviatok je jedným z najstarších židovských sviatkov a je židovským národom oslavovaný na večnú spomienku úteku židovského národa z Egypta, kedy sviatok symbolizuje silnú vieru židovského národa. V rámci úteku Izraelitov z Egypta, kedy nemali čas si pripraviť chlieb z klasického cesta kysnutého. V tomto zhone teda narýchlo upiekli chlieb, resp. placky, z cesta nevykynutého, čo v podstate znamenalo iba opraženú múku s vodou. Tieto placky z nekvaseného chleba sú v mnohých smeroch židovského náboženstva povolené. Iné, ba dokonca aj menej ortodoxnejšie orientované smery židovstva zakazujú všetky múčne pokrmy.

Sviatok nekvasených chlebov (nekvasenom)

Židia tento sviatok slavili tým, že zo svojich domov odstránili všetko, čo mohlo skvasiť. Kvas je podľa apoštola Pavla symbolom hriechu a Pavol dokonca kresťanom oznamuje, že pre nich/nás začal čas nekvasených chlebov (1 Korintským 5,6). Čo to znamená? Po odchode Pána Ježiša Krista späť do Božieho kráľovstva je zrejmé, že Baránok Boží bol obetovaný, jeho krv nás môže zachrániť a výzva na odstránenie kvasu je výzvou k zanechaniu hriechu. V súlade s Ježišovým úslovím "Choď a už nehreš!" (Ján 8,11) Ježiš nás prišiel nielen zachrániť pre večnosť, ale tiež z moci/otroctva hriechu.

Sviatok trúbenia

Sviatok trúbenia trval sedem dní, po ktorých prichádza Jom Kippur - Deň zmierenia, Deň súdu. Pri Sviatku trúbenia sa po Izraeli 7 dní trúbilo na šofary. Toto trúbenie znamenalo, že sa blíži výnimočný okamih - Deň súdu a každý sa mal pripravovať. Izraeliti boli každým dňom burcovaní k príprave na Jom Kippur. Príprava zahŕňala predovšetkým spytovanie vlastného svedomia, vyznávanie hriechu Pánovi a pokánie sa. Slovo označujúce pokánie v hebrejčine znamená tiež návrat. To, čo platí pre súčasný duchovný Izrael (kresťanov), je nutnosť sa pripravovať na druhý príchod Pána Ježiša.

Jom Kippur

Trúbenie končilo dňom Jom Kippur. Jednalo sa o úplne výnimočný deň, keď veľkňaz vstupoval za veľmi špecifických podmienok do Svätyne svätých, do miesta, kde bola Božia prítomnosť. Obrad mal za cieľ očistiť Boží ľud od hriechu. Veľkňaz a ľud sa mali riadiť pokynmi zapísanými 3. Mojžišova 16. kapitola a 3. Mojžišovej 23:27. Ľud mal predovšetkým "pokoriť sa svojej duši" (Lv 23:27). To, čo robil historický Izrael v čase Dňa zmierenia (Jom Kippur), má robiť aj súčasný duchovný Izrael - "pokoriť svoje duše" (Lv 23:27). Žijeme v dobe veľkého "Dňa zmierenia", kedy je náš veľkňaz Ježiš Kristus v nebeskej Svätyni svätých. "Rovnako tak všetci, ktorí chcú, aby ich mená zostali v knihe života, by mali teraz, v posledných niekoľkých dňoch svojej skúšky, ponižovať svoje duše pred Bohom s ľútosťou za spáchaný hriech a skutočným pokáním. Musia svedomito a podrobne spytovať srdce. ... Predo všetkými, ktorí chcú premôcť zlé sklony, ktoré bojujú o nadvládu, je to naozajstný boj. Dielo prípravy musí vykonať každý osobne. Nebudeme spasení po skupinách. "(Ukážka z knihy Ellen White, VSV)

Sukot

Sukot pripomína putovanie Izraela na púšti po vyvedení z Egypta a prebývanie v stanoch. Izraeliti každý rok spomínali tak, že spali v stanoch s pohľadom upretým k nebu. Jedná sa o krásny obraz toho, že Boží ľud (kresťania) sú pútnikmi na tomto svete (púšťou) a vyslobodení z otroctva hriechu smerujú do svojej pravej domoviny, nebeského kráľovstva, ktoré príde okamihom druhého príchodu Ježiša Krista. Alebo tiež sviatok stánkov, pripomína východ židovského národa z Egypta. V Tóre sa píše, že prvý deň odišli Židia z mesta Ramses a utáborili sa v mieste menom Sukot a až do súčasnosti si stavbou Sukot stánkov pripomíname odhodlanie zotročeného národa opustiť istoty otroctva v bohatej krajine a vydať sa do neistoty púšte za slobodou.

Udalosti z minulosti spojené so zatmením krvavých mesiacov

Cez 520 rokov sa počas každej štvorice zatmení mesiacov objavila nejaká významná udalosť, či už židovská či iná prínosná pre ľudstvo. Napríklad v rokoch 1492-1494. Rokom 1492 bol označený koniec španielskej inkvizície, a všetci Židia, ktorí nekonvertovala ku katolicizmu, boli vyhostení zo Španielska. Desaťtisíce ich zomrelo pri pokuse sa dostať do bezpečia. V rovnakom mesiaci, v ktorom Španielsko vydalo dekrét k vykázaniu Židov, dostal Krištof Kolumbus pokyny od Španielskeho kráľovstva, aby preskúmal cestu skrz Indiu a objavil Ameriku. V roku 1493, kedy došlo k vyhnaniu Židov zo Španielska sa tento stav sa prejavil v celej Európe. V tej dobe židovský národ čelil mnohých pogromom, najmä v súvislosti s rozšírením moru "ako židovského jedu". Druhýkrát prichádza tetráda roku 1949, kedy došlo k vytvoreniu štátu Izrael, a tretíkrát sme sa mohli stretnúť s tetrádou v roku 1967, kedy došlo (iba) k šesťdňovej vojne arabsko-izraelskej. Nielen teda podľa biblických proroctiev dôjde k veľkým zmenám, ktoré budú mať ďalekosiahly vplyv na dianie v celom súčasnom svete.

Zdroj: http://www.presny-cas-online.cz/zacinaji-se-plnit-biblicka-proroctvi
http://vit.blog.idnes.cz/c/406219/Krvave-mesice.html
http://www.dobakonce.cz/krvavy-mesic-a-zatmeni-slunce-znameni-nebo-shoda-okolnosti
https://en.wikipedia.org/wiki/Ellen_G._White_bibliography

[kač]

Zdieľajte tento článok na: